Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Ar ôl y cyfweliad

Peidiwch â bod yn rhy feirniadol ar ôl y cyfweliad. Canolbwyntiwch ar yr hyn a fu’n llwyddiannus, eich atebion da i’r cwestiynau a’r argraff gadarnhaol gyffredinol rydych wedi’i chreu. Yna ystyriwch y cyfweliad o safbwynt y person arall a gofynnwch y cwestiynau canlynol i’ch hunan:

 • Beth gallwn i fod wedi’i wneud yn wahanol neu’n well?
 • A oeddwn i’n teimlo mod i wedi paratoi digon?
 • Pa gwestiynau atebais yn dda?
 • Ydy’r cwmni’n un yr hoffwn i weithio iddo?
 • A lwyddais i werthu fy hun?

Camau dilynol

Gobeithio eich bod wedi cofio gofyn pryd caiff unrhyw benderfyniadau eu gwneud. Os yw’r dyddiad yn mynd heibio, ffoniwch i ddangos bod gennych ddiddordeb o hyd. Hyd yn oed os na chewch y swydd, gallwch ddysgu o’r profiad a’i ddefnyddio i wella’ch perfformiad yn y dyfodol.

Os na fyddwch yn llwyddiannus, gofynnwch am adborth gan fydd hyn yn eich helpu yn eich cyfweliad nesaf. Dyma rai rhesymau pam nad yw ceisiadau’n llwyddiannus ar y cam hwn:

 • Golwg amhriodol
 • Cyrraedd yn hwyr
 • Ymddangos yn anhrefnus
 • Sgiliau cyfathrebu gwael
 • Diffyg dealltwriaeth o’r sefydliad neu’r swydd (h.y. heb wneud eich gwaith cartref!)
 • Diffyg egni neu frwdfrydedd
 • Tuedd i hel esgusodion a rhoi bai ar eraill
 • Creu’r argraff eich bod yn ymddiddori yn yr hyn gall y sefydliad ei gynnig i chi yn unig.
 • Agwedd wawdlyd, ymosodol neu anghwrtais
 • Diffyg hyder
 • Geirda gwael

“Cofiwch fod mwy o ymgeiswyr na swyddi, felly dylech longyfarch eich hun ar gyrraedd mor bell.  Daliwch ati. Efallai mai’r cyfweliad nesaf fydd yr un sy’n cael y swydd i chi.”

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe