Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Enghraifft o lythyr eglurhaol

Eich enw)

10 Ffordd Frickleton

Pinefields

Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn symudol: 07891 234 56789

susan.strong@workways.com

15 Mehefin 2010

Miss Marina Jones

Meithrinfa Tiny Tots

Ystâd Ddiwydiannol Baglan

Port Talbot

SA12 7DJ

Annwyl Miss Jones,

Parthed: Cynorthwy-ydd Gofal Plant

Mewn ymateb i’ch hysbyseb yn y Western Mail am y swydd uchod, rwy’n amgáu fy CV i’ch sylw.

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Cynorthwy-ydd Gofal i CGG Castell-nedd ac mae fy nyletswyddau’n cynnwys gweithredu fel gweithiwr allweddol ar gyfer dau berson ifanc ag anghenion arbennig. Mae gennyf 5 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda babanod a phlant o 3 mis i 5 mlwydd oed.

Diolch am roi o’ch amser i ystyried fy nghais ac edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Yn gywir,

SUSAN STRONG

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe