Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Mathau o gyfweliad

1.Cyfweliadau panel

Does neb yn hoff o’r math hwn o gyfweliad ac maent yn anodd i’r rhan fwyaf o bobl.

Rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfweliadau panel.

  • Dilynwch arweiniad y cadeirydd (bydd yn hawdd adnabod y person hwn, gan mai ef neu hi fel arfer fydd yn cyflwyno pawb).
  • Ceisiwch ganfod pa aelod o’r panel byddech yn atebol iddynt.
  • Wrth siarad â’r panel, cofiwch eich bod yn siarad â phob un ohonynt, nid y person a ofynnodd y cwestiwn yn unig. Cofiwch wneud cyswllt llygad â phob aelod o’r panel.
  • Anadlwch yn ddwfn cyn ateb.

2.Profion Grŵp

Weithiau bydd cyflogwyr yn defnyddio profion grŵp i weld sut bydd rhywun yn ymateb mewn sefyllfa grŵp, e.e.

  • Sut roeddech chi’n ymddwyn mewn sefyllfa grŵp?
  • A wnaethoch chi gymryd rôl arwain a chynnwys aelodau eraill y grŵp?
  • Sut rydych chi’n cyd-dynnu â phobl eraill yn gyffredinol?

3.Sefyllfaoedd damcaniaethol neu ddychmygol

Bydd y cyfwelydd yn disgrifio sefyllfa y gallech ei hwynebu wrth wneud y swydd a gofyn sut byddech yn ymateb i hyn. Os byddwch yn wynebu’r math hwn o gyfweliad, mae bob amser yn ddoeth peidio â rhuthro i ateb heb ystyried eich ateb yn ofalus yn gyntaf. Meddyliwch dros eich ateb yn ofalus. Rhowch ddigon o amser i chi’ch hun drwy ailadrodd y brif sefyllfa iddynt wrth i chi lunio’ch ateb.

4.Sefyllfaoedd ymddygiadol

Mae’r dull hwn o gyfweliad yn fwyfwy poblogaidd. Bydd gofyn i chi ddisgrifio sefyllfa benodol ac esbonio sut buoch yn ymateb iddi. Er enghraifft: “Rhowch enghraifft o sefyllfa pan gawsoch gŵyn gan cwsmer a dywedwch wrthym beth wnaethoch chi i’w datrys.”

Yn ddelfrydol dylech ddilyn pedwar cam wrth ateb cwestiynau ymddygiadol:

Y cam cyntaf (Sefyllfa): disgrifiwch y sefyllfa

Yr ail gam: (Techneg): pa ymagwedd a ddefnyddiwyd gennych?

Y trydydd cam (Gweithredu): pa gamau a gymerwyd gennych

Y pedwerydd cam (Canlyniad): beth oedd canlyniad eich gweithredu?

Mae ateb cwestiynau’n rhan bwysig o gyfweliad. Bydd eich gallu i roi atebion clir a chryno, mewn modd gwybodus sy’n dangos sut mae’ch cefndir yn berthnasol i’r cwestiwn a ofynnwyd, yn rhoi mantais i chi dros y rhai sy’n baglu dros gwestiynau.

Cwestiynau ymddygiadol: cwestiynau sy’n gofyn i chi ddisgrifio sefyllfa yn y gorffennol – mewn cyd-destun addysgol, gwirfoddol neu waith – lle buoch yn dangos yr ymddygiad mae’r cyflogwr yn chwilio amdano.

Cyn i chi hyd yn oed feddwl am fynd i gyfweliad am swydd, rhestrwch eich cyflawniadau, yn enwedig y rhai yn y meysydd canlynol:

Profiad sy’n berthnasol i waith: (Beth rydych chi wedi’i wneud mewn swyddi eraill, yn yr ysgol neu wrth wirfoddoli?)

Diddordebau technegol: (Oes gennych dystiolaeth i atgyfnerthu’r hyn rydych yn ei honni?)

Enghreifftiau o arwain: (yn yr ysgol, mewn clwb, mewn swydd)

Gweithgareddau tîm: (Ydych chi wedi gweithio’n llwyddiannus fel rhan o dîm?)

Sgiliau cyfathrebu: (Oeddech chi’n addysgu rhywbeth? Ydych chi wedi ysgrifennu llawlyfr? Ydych chi wedi rhoiaraith?)

Lluniwch straeon byr sy’n dangos eich llwyddiannau yn y meysydd hyn, yn enwedig y rhai sy’n berthnasol i’r swydd.

Gydag ychydig o ymarfer, bydd y dull pedwar cam yn eich helpu i drefnu’ch atebion fel y gallwch siarad yn effeithiol am eich llwyddiannau.

Er enghraifft:

Sefyllfa: Gyda 2 ddiwrnod o rybudd yn unig, roedd rhaid i mi gynllunio a chyflwyno hyfforddiant ar gyfer 25 o aelodau staff newydd.

Techneg: Yn seiliedig ar brofiad blaenorol roeddwn i wedi ffeilio’r holl ddeunyddiau angenrheidiol mewn ffeil llogi ystafell; edrychais ar ein system cadw ystafell a gweld bod 2 ystafell gynhadledd ar gael:

Gweithredu: Casglais wybodaeth, ffurflenni cyflogres a llawlyfrau ynghyd a’u hanfon at y ganolfan gopïo fel archeb frys; daethant yn ôl o fewn 8 awr; neilltuais un o’r ystafelloedd a oedd ar gael am 3 awr.

Canlyniad: Roeddwn i’n gallu darparu ar gyfer pob un o’r 25 o weithwyr newydd mewn un sesiwn, gan arbed mwy na 50 o oriau gweinyddol.

Nawr, adroddwch y stori:

“Roeddem wedi penodi 25 o bobl newydd, ac yn hytrach na rhoi cyflwyniad a hyfforddiant staff newydd i bob un ohonyn nhw ar wahân, penderfynais y byddai’n fwy effeithlon eu hyfforddi fel grŵp. Ond roeddwn i wedi cael 2 ddiwrnod o rybudd yn unig, felly roeddwn i’n gweithio i amserlen dynn iawn. Yn seiliedig ar hyfforddiant ar gyfer staff newydd yn y gorffennol, roeddwn i wedi trefnu’r holl ddeunyddiau hyfforddi’n barod mewn ffeiliau ymlaen llaw, felly es i â’r deunyddiau’n bersonol i’r ganolfan gopi a gofyn iddyn nhw roi blaenoriaeth iddynt. Holais i am ystafelloedd a oedd ar gael a neilltuo’r un fwyaf o’r ddwy a oedd ar gael.  Gofynnais i ddwy ysgrifenyddes fy helpu i roi’r llawlyfrau staff newydd at ei gilydd ar ôl i mi gael y copïau yn ôl y diwrnod nesaf. Ar ddiwrnod yr hyfforddiant, gorffennodd yr holl weithwyr eu gwaith papur ar yr un pryd a gwnaethpwyd hyn o fewn 3 awr yn unig. Yn y diwedd roedd hyn wedi arbed 50 o oriau gweinyddol.”

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe