Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Penderfynu ar y swydd iawn

Beth sydd gennych i’w gynnig? Efallai fod gennych ddoniau cudd.  Edrychwch arnoch chi eich hun drwy lygaid rhywun arall, a ydyn nhw’n gweld yr un person â chi pan fyddwch yn edrych yn y drych. Faint o sgiliau a rhinweddau sydd gennych y dylai pobl eraill wybod amdanynt?

Dychmygwch eich bod yn ceisio creu argraff dda, beth byddwch yn ei ddweud?

Dechreuwch drwy ofyn y cwestiynau hyn i chi’ch hun:

Ydw i’n? Beth sydd gen i i’w gynnig?
Amyneddgar  Hyder
Ystyriol  Bodlonrwydd dysgu
Dymunol Dibynadwyedd a phrydlondeb
Rhywun y gellir ymddiried ynddo Menter
Hyblyg  Brwdfrydedd
Cadarnhaol Synnwyr digrifwch
Ffyddlon Cymwysterau
Dibynadwy  Profiad
Gofalgar  Sensitifrwydd

 

Ydw i’n? Ydw i’n?
Gwrando Gweithio’n dda mewn tîm
Cymell Gweithredu ar fy menter fy hun
Annog Gweithio’n dda ar fy mhen fy hun
Arwain pobl Adeiladu neu’n dylunio
Trefnu pobl a gweithgareddau Dilyn cyfarwyddiadau’n gywir
Rheoli Cyfathrebu’n effeithiol

 

Os nad ydych chi’n gwybod yr atebion, gofynnwch i’r bobl o’ch cwmpas am eu barn. Efallai cewch eich siomi ar yr ochr orau.

Ewch i’r wefan cyngor ar yrfaoedd, https://nationalcareersservice.direct.gov.uk i gael cyngor ac arweiniad ar nodi’ch sgiliau, eich rhinweddau a’ch cryfderau personol eich hun.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe