Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Yn y cyfweliad

Cofiwch fod eich cyfweliad yn gyfle i chi ddarganfod mwy am y cyfle a phenderfynu a yw’n addas i chi. Cofiwch gymryd eich amser ac:

  • Ymlacio a bod yn hyderus. Atgoffwch eich hun eich bod wedi cael eich gwahodd i gyfweliad oherwydd eich CV/ffurflen gais
  • Gwenwch, byddwch yn gwrtais ac yn gyfeillgar. Dylech ysgwyd llaw os yw hyn yn briodol ac aros i gael eich gwahodd i eistedd. Rhowch sylw i’r person sy’n gofyn cwestiwn a chynnwys y grŵp cyfan yn eich ateb
  • Gwrandewch yn ofalus ar y cwestiynau a meddwl cyn ateb. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch yn gwrtais i’r person ei ailadrodd. Cadwch eich atebion yn gryno, gan bwysleisio sut mae eich sgiliau a’ch cryfderau yn addas i’r rôl.
  • Peidiwch ag aros tan y diwedd i ofyn cwestiynau. Drwy ofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn, byddwch yn dangos eich bod yn deall ac yn awyddus i wybod mwy.
  • Cyn gadael, dylech ddiolch i’r person am ei amser a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pryd a sut caiff penderfyniad ei wneud a’i gyhoeddi. Gofynnwch hefyd am gael adborth os byddwch yn aflwyddiannus fel y bydd hyn yn brofiad dysgu cadarnhaol.

Rhai cwestiynau i’w hymarfer cyn y cyfweliad

Dwedwch fwy wrthyf amdanoch chi.

Mae’r cwestiwn agored hwn yn rhoi cyfle i chi ddweud wrth y cyfwelydd am wahanol agweddau ar eich bywyd, y rhai cymdeithasol, personol a phroffesiynol a sut mae hyn yn berthnasol i gyflawni’r rôl.

Beth yw eich cryfderau?                                                                             

Peidiwch â bod yn swil. Gadewch i bobl wybod am yr holl rinweddau cadarnhaol a nodwyd gennych ar eich CV.

Beth rydych yn ei wybodamdanomni?

Dyma ble bydd eich ymchwil yn dwyn ffrwyth. Meddyliwch am sut mae hyn yn berthnasol i’r rôl rydych yn ceisio amdani.

Beth yweich gwendidau?

Mae gan bawb rai. Nodwch eich rhai chi a sicrhewch fod gennych syniadau am sut i’w troi’n gryfderau. Er enghraifft, os oes angen sgiliau cyfrifiadurol arnoch, rhowch fanylion cwrs iddynt.

Pam dylem roi’rswydd i chi yn hytrach na rhywun arall?

Byddwch yn barod i ateb y cwestiwn hwn yn hyderus. Wedi’r cwbl, os ydych chi’n ymddangos yn ansicr sut gallwch ddisgwyl i’r cyfwelydd fod yn fwy sicr?

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe