Gweithio gyda Chyflogwyr

Os ydych yn fusnes sydd am gyflogi yna mae’n sicr yn werth i chi siarad â’ch swyddfa Gweithffyrdd+ leol.

Gwasanaeth a ariennir yn llawn yw Gweithffyrdd+ a’i nod yw helpu pobl ddi-waith i gael gwaith eto. Mae amrywiaeth o bobl yn ymwneud â’r gwasanaeth ar hyn o bryd, sy’n aros am y busnes iawn i weithio iddo.

Mae Gweithffyrdd+ yn gwybod ei bod hi’n bwysig i bob busnes gyflogi staff sydd â’r agweddau a’r sgiliau cywir. Bydd Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth (SCC) Gweithffyrdd+ yn cwrdd â chi i gael dealltwriaeth ddofn o’r rôl a’r math o berson y mae ei angen i’w llenwi. Yna byddwn yn chwilio drwy ein grŵp o gyfranogwyr i ddod o hyd i’r ymgeiswyr iawn.

Efallai y byddwn yn gallu trefnu i chi ddarparu cyfnod prawf ar gyfer un o’n cyfranogwyr am hyd at 12 wythnos, gyda Gweithffyrdd+ yn talu cyflog y cyfranogwr. Ni fyddai angen i chi dalu unrhyw beth. Y ffordd hon, mae’r cyfranogwr yn cael profiad gwaith ac mae’r cyflogwr yn cael cyfle i werthuso aelod newydd o staff, a hynny heb gost. Mae llawer o gyflogwyr wedi achub ar y cyfle hwn ac wedi bod wrth eu bodd â’r cyfranogwr, ac ar ddiwedd y ‘cyfle gwaith â thâl’ maent yn hapus iawn i’w cyflogi’n amser llawn.

Gweithfyrdd+

yn helpu busnesau a mentrau cymdeithasol i recriwtio staff rhagorol

Castell Howell

Meddai Rheolwr Talu a Chario Castell Howell, Eirian Thomas, “Mae Darren (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) yn gweithio’n galed, mae’n frwdfrydig ac yn boblogaidd iawn gyda’i gydweithwyr a chwsmeriaid. Mae Darren yn dda iawn am weld yr hyn sydd angen ei wneud ac mae’n bwrw ymlaen ag e’. Rydym yn fodlon iawn ar ei gyfraniad at y busnes. Daeth Darren i Gastell Howell drwy Gweithffyrdd+. Mae gennym berthynas dda iawn â Gweithffyrdd+ a byddem yn erfyn ar fusnesau eraill i gysylltu â nhw. Maen nhw’n gallu darparu cefnogaeth wych ac yn gallu helpu busnesau gyda’u recriwtio.”

Buckingham Group Contracting

Meddai Jaime Bohata, Buckingham Group Contracting Ltd, “Cyflwynwyd Steven (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) yn wreiddiol i ni pan ddaeth i’r safle i weithio i’n contractwr seiliau. Dangosodd yn gyflym iawn ei agwedd gadarnhaol iawn at bob tasg, gan gynnwys derbyn gweithdrefnau Buckingham Group. Pan ddaeth ei rôl i ben gyda’r contractwr, roedden ni’n chwilio am weithiwr safle i ymuno â’n tîm, a doedd dim petruso wrth gysylltu ag e’ i lenwi’r swydd. Mae Steven yn mynd ati i gyflawni ei weithgareddau dyddiol gydag agwedd gadarnhaol iawn, waeth beth yw natur y gwaith. Mae e’n ddiwyd, yn gwrtais iawn ac mae’n sylwi ar elfennau y tu allan i’w gylch gorchwyl ac yn dweud wrth y tîm os oes angen sylw ar unrhyw beth. Dyfarnwyd teitl ‘Gweithiwr y Mis’ iddo i gydnabod ei ymdrechion.”

Habitat Homecare

Meddai Steve Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Habitat Homecare, “Ymunodd Melanie (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) â’r tîm yn Habitat Homecare ar ddiwedd 2019 drwy gynllun Gweithffyrdd+. Ar y pryd roedd y cwmni’n tyfu ac roedd ein llwyth gwaith yn cynyddu, felly’r angen am aelod ychwanegol ar gyfer y tîm. Mae Melanie wedi datblygu a gwella’n gyson yn bersonol ac yn broffesiynol gan sicrhau bod pawb sy’n cysylltu â’r sefydliad yn cael y gwasanaeth gorau a’r profiad ymgeisydd gorau posib.”

AWE Aluminium

Meddai Wayne Evans, Rheolwr AWE Aluminium, “Mae Nathan (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) wedi gweithio’n galed iawn ers iddo gael ei gyflwyno gan Gweithffyrdd+ ac mae e’ wedi ymgartrefu i’w rôl fel gwneuthurwr yn dda. O’r dechrau mae e wedi dangos ei fod yn weithgar ac yn gyfrifol – nodweddion sydd wedi’i helpu i ddod yn arweinydd tîm yn ei adran. Cynigiom y swydd iddo a neidiodd amdani gan greu argraff yn syth. Does dim amheuaeth gennym y bydd yn gwneud gwaith gwych ar ein cyfer.”

CDA Care

Meddai Mrs Sonali Perera, CDA Care Ltd, “Roeddwn i’n chwilio am Arweinydd Tîm newydd ac roedd gen i feini prawf mewn golwg. Wrth arsylwi ar arferion dyddiol y staff, gwelais fod gan Paul (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) y nodweddion roeddwn i’n chwilio amdanynt. Roedd i brydlondeb, ei sylw i fanylder, ei allu a’i barodrwydd i ysgwyddo cyfrifoldebau a’u cyflawni yn ôl y disgwyl, yn nodweddion o’i blaid. Oherwydd ei etheg gwaith, dewiswyd Paul ar gyfer y swydd. Mae’n bleser cael person fel e’ yn fy nhîm.Gall e fynd ymhell yn ei faes ddewisol.”

Westward Energy Services

Meddai Stuart Thomas, Rheolwr Gweinyddu, Westward Energy Services, “Mae Jenny (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) yn ychwanegiad gwych at ein cwmni. Mae rôl Jenny yn amrywiol ac yn gofyn llawer, ac mae’n ymwneud â phob agwedd ar gefnogi’r tîm. Mae Jenny wedi integreiddio’n dda iawn â’i chydweithwyr ac mae ganddi agwedd ragorol at ei gwaith. Mae Jenny yn hoffi ymwneud â pha dasgau bynnag sydd gennym ar ei chyfer ac mae’n cyflawni’i dyletswyddau mewn ffordd drylwyr. Rydym yn falch iawn o gael Jenny yn gweithio gyda ni. Rydym hefyd wrth ein boddau â’r help y rhoddodd Gweithffyrdd+ i ni er mwyn recriwtio. Mae ganddynt fynediad at gronfa o bobl hyfforddedig sy’n chwilio am swyddi ac mae eu ‘Cyfle Gwaith â Thâl’ yn rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gyda pherson cyn ymrwymo i unrhyw gymorth ariannol.”

Green Hat Consulting

Meddai Ian James, “Mae Sharon (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) yn aelod gwych o’r tîm a bydd ei rôl yn datblygu wrth i’r cwmni ehangu. Dyma’n tro cyntaf yn cyflogi rhywun drwy gyfle gwaith â thâl ac mae’n rhaid i mi ddweud ei fod wedi bod o fudd i ni. Nid ffordd o arbed arian oedd hwn i ni, ond ffordd o roi cyfle i rywun gael swydd go iawn. Mae’n welliant mawr ar ddibynnu ar gyfweliadau. Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig gwasanaeth gwych ac mae’r staff yn gweithio’n galed i gefnogi busnesau a chefnogi pobl ddi-waith.”

Cando Laundry Services

Meddai Daniel Shepherd, Cyfarwyddwr Cando Laundry Services, “Mae Bernadette (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) wedi bod gyda ni bellach am 10 mis ac mae’n aelod gwych o’r tîm. Mae ganddi agwedd gadarnhaol a dyna’r hyn rydym yn chwilio amdano. Rydym wedi gweithio gyda Gweithffyrdd+ am dros flwyddyn ac maen nhw’n bartneriaid gwych. Maen nhw’n cymryd y cyfrifoldeb am lawer o’r gwaith recriwtio, gan gynnwys archwilio hanes pobl i sicrhau ein bod yn cael ymgeiswyr o safon.”

Canolfan Maerdy

Meddai Gill, Rheolwraig yng Nghanolfan Maerdy, “Gwelais yn gyflym fod Hannah (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) yn awyddus iawn i ddysgu ac ymuno â’r gwaith o redeg y grwpiau yn y ganolfan. Roedd yn hyfryd gweld Hannah yn datblygu’n bersonol ac yn magu hyder. Mae’n bleser cael Hannah yn y tîm.” Meddai Daniel Shepherd, Cyfarwyddwr Cando Laundry Services, “Mae Bernadette (un o gyfranogwyr Gweithffyrdd+) wedi bod gyda ni bellach am 10 mis ac mae’n aelod gwych o’r tîm. Mae ganddi agwedd gadarnhaol a dyna’r hyn rydym yn chwilio amdano. Rydym wedi gweithio gyda Gweithffyrdd+ am dros flwyddyn ac maen nhw’n bartneriaid gwych. Maen nhw’n cymryd y cyfrifoldeb am lawer o’r gwaith recriwtio, gan gynnwys archwilio hanes pobl i sicrhau ein bod yn cael ymgeiswyr o safon.”

Cefnogaeth gan Gweithffyrdd+ yn arwain at fam sengl yn cael swydd wych

Roedd Sharon Evans, mam sengl, a oedd yn 41 oed, yn awyddus i ddychwelyd i gyflogaeth eto gan fod ei phlant yn dod yn hŷn. Fel cyn-beiriannydd trosglwyddo yn yr adran gyfathrebu yn y Llynges Frenhinol, roedd bywyd Sharon ar drywydd da. Fodd bynnag, cafodd anaf corfforol o ganlyniad i ddamwain difrifol wrth iddi wasanaethu yn y Llynges Frenhinol. Yn anffodus, yn ystod y cyfnod llawn straen hwn, bu farw mam Sharon.

Gan ei bod wedi gadael y Llynges Frenhinol a chan fod ei phlant yn ddigon hen iddi ddychwelyd i’r gwaith, roedd Sharon yn awyddus i gael swydd. Siaradodd Sharon â’r gwasanaeth cefnogi cyflogaeth, Gweithffyrdd+. Mae Gweithfyrdd+ yn helpu pobl i wella’u bywydau drwy gymorth cyflogaeth, hyfforddiant sgiliau, profiad gwaith a gwirfoddoli.

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Rhoddodd Gweithffyrdd+ fentor i Sharon, sef Iain Forbes, i weithio gyda hi ar sail ‘un i un’.

Rhoddodd Gweithffyrdd+ Swyddog Cyswllt Cyflogaeth hefyd i Sharon, sef Lesley Nicolson, i’w helpu i benderfynu beth hoffai ei wneud ac i chwilio am swyddi addas. Nododd Lesley gwmni yn Abertawe, Green Hat Consulting, fel cyflogwr posib. Roedd gan Green Hat swydd wag ar gyfer gweinyddwr. Roedd gan Sharon ddiddordeb ynddi a threfnwyd cyfweliad. Trafododd Lesley y swydd ag Ian James, Cyfarwyddwr Green Hat Consulting a threfnodd y byddai Gweithffyrdd+ yn ariannu ‘cyfle gwaith â thâl’ am 16 o wythnosau. Mae cyfle gwaith â thâl yn wasanaeth sy’n fuddiol i’r gweithiwr a’r cyflogwr. Mae gwasanaeth cyfle gwaith â thâl Gweithfyrdd+ yn talu cyflogau’r darpar weithiwr am 16 o wythnosau, sy’n rhoi amser i’r gweithiwr a’r cyflogwr ddod i nabod ei gilydd a phenderfynu a yw’r cyfle’n addas ar gyfer y ddau ohonynt cyn i’r cyflogwr fuddsoddi unrhyw arian.

Roedd cyfweliad Sharon yn llwyddiant ysgubol a chafodd swydd am 16 o wythnosau trwy cyfle gwaith â thâl Gweithffyrdd+. Roedd Ian James wrth ei fodd â gwaith Sharon, a phan ddaeth y cyfle gwaith â thâl i ben, cynigiodd Green Hat Consulting swydd amser llawn iddi.

Meddai Sharon Evans, “Rwy’n hapus iawn yn fy swydd gyda Green Hat. Mae wedi codi fy hyder eto ac wedi fy helpu’n fawr iawn. Rwy’n mwynhau mynd i’r gwaith ac rwy’n dysgu pethau newydd bob dydd. Rwy’n teimlo bod gen i ddyfodol disglair yma. Ni allaf ganmol Gweithffyrdd+ ddigon am y gefnogaeth y mae wedi ei rhoi i mi. Mae’r gweithwyr yn wych a byddwn yn eu hargymell i unrhyw un sy’n bwriadu dychwelyd i’r gwaith.”

Meddai Ian James, “Mae Sharon yn aelod gwych o’r tîm a bydd ei rôl yn datblygu wrth i’r cwmni ehangu. Dyma ein tro cyntaf yn cyflogi rhywun drwy gyfle gwaith â thâl ac mae’n rhaid i mi ddweud ei fod wedi bod o fudd i ni. Helpodd Gweithffyrdd+ ni i ymchwilio ymgeiswyr a dewis y rhai cywir ar gyfer cyfweliadau, sydd wedi arbed arian ac ymdrech i ni, ac mae’n llawer gwell na dibynnu ar gyfweliadau’n unig. Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig gwasanaeth gwych ac mae’r staff yn gweithio’n galed i gefnogi busnesau a chefnogi pobl ddi-waith. Bydden i’n argymell y gwasanaeth i unrhyw fusnes.”

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe