Sir Gâr

Helpu pobl ddi-waith i wella eu bywydau

Cwrdd â’r Tîm

Andrea Thomas

Andrea Thomas

Mentor

Garry Hipkiss

Garry Hipkiss

Mentor

John Thomas

John Thomas

Mentor

Kiki Evans

Kiki Evans

Swyddog Ansawdd

Lee Newbery

Lee Newbery

Mentor

Philip Davies

Philip Davies

Mentor

Rebecca Bassett

Rebecca Bassett

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr

Rhianon Taylor

Rhianon Taylor

Mentor

Chris Daniel

Chris Daniel

Swyddog Ansawdd a Pherfformiad

Lee Richards

Lee Richards

Mentor

Shan Williams

Shan Williams

Rheolwr Prosiect

Beth allwn ni ei wneud i chi

N

Sut i ddod o hyd i swydd

 • Cefnogaeth 1-1 gan fentor cyflogaeth.
 • Help i hybu'ch hyder.
 • Canolbwyntio ar y math mwyaf addas o swydd.
 • Helpu i ymarfer technegau cyfweld.
 • Help gyda dod o hyd i swydd.
 • Help i gwblhau ceisiadau am swyddi.
N

Mynediad at gyflogwyr

 • Mae gan Gweithffyrdd+ rwydwaith o gyflogwyr sy'n recriwtio drwy ddefnyddio gwasanaeth Gweithffyrdd+.
 • Gall Gweithffyrdd+ roi eich enw ymlaen ar gyfer swyddi gwag.
N

Hyfforddiant a ariennir, ar-lein ac wyneb yn wyneb

 • Popeth o dechnegydd ewinedd i weithredwr wagen fforch godi!
 • Cymwysterau a thystysgrifau gan gynnwys cerdyn CSCS.
 • Wedi'i ariannu'n llawn, does dim angen i'r cyfranogwr dalu ceiniog.
 • Telir am dreuliau teithio.
N

Profiad Gwaith

 • Profiadau gwaith i ddatblygu sgiliau.
 • Gwella'ch CV
 • Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad gwaith
 • Cwrdd â phobl newydd.

 

N

Gwirfoddoli

 • Helpu eraill a helpu'ch hun
 • Datblygu sgiliau
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Creu argraff ar gyflogwyr y dyfodol.

Darren yn ennill ei swydd ddelfrydol gyda Chastell Howell

Darren a chydweithwyr yn y warwsMae gan Darren Richards, preswylydd 47 oed o Sir Gâr, barlys yr ymennydd. Mae Darren yn berson cadarnhaol sy’n mwynhau buddion bywyd gwaith boddhaus.

Mae Darren wedi gweithio i fanwerthwr bwyd cenedlaethol enfawr. Yn anffodus, collodd y swydd honno. Dilynwyd hyn gan dymor hir o ddiweithdra. Roedd Darren yn rhwystredig iawn ac roedd yn awyddus i ddychwelyd i gyflogaeth. Nid oedd Darren yn gallu ymdopi heb swydd foddhaus ac roedd ei hyder yn isel iawn. Roedd yn gweld eisiau’r drefn a rhyngweithio cymdeithasol yn y gweithle.

Cafodd Darren gefnogaeth gan Remploy, a oedd wedi’i gyfeirio at Gweithffyrdd+, y gwasanaeth sy’n ymroddedig i helpu pobl trwy gynnig cefnogaeth gyda chyflogaeth, profiad gwaith, hyfforddiant mewn sgiliau a chyfleoedd gwirfoddoli.

Rhoddodd Gweithffyrdd+ fentor dynodedig, Buddug Davies, i Darren er mwyn gweithio ag ef ar sail un i un. Bydd Buddug yn gweithio gyda Darren i drefnu cyrsiau hyfforddiant er mwyn iddo ennill cyfleusterau a datblygu sgiliau ehangach. Roedd Darren wedi llwyddo i basio cwrs ‘Trafod â Llaw’, a fyddai’n ei helpu i sicrhau gwaith ym maes manwerthu a warysau. Nesaf, cyflwynodd Buddug Swyddog Cyswllt Cyflogaeth Gweithffyrdd+, Becca Bassett. Mae Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr lleol i ddeall eu hanghenion cyflogi, ac yn paru cyfranogwyr Gweithffyrdd+ â’r anghenion hynny. Cysylltodd Becca â’i rhwydwaith o gyflogwyr lleol gan gynnwys Castell Howell, Cwmni Gwasanaethau Bwyd yn Sir Gâr.

Roedd Castell Howell wedi cynnig lleoliad gwirfoddol rhan-amser yn ei Allfa Talu a Chario yng Nghaerfyrddin. Roedd rôl Darren yn canolbwyntio ar fonitro ac ail-lenwi cyflenwadau stoc ar y silffoedd a dyletswyddau warws. Roedd Darren yn hapus iawn ac roedd yn benderfynol o lwyddo yn y swydd hon.

Roedd Darren yn gweithio’n dda iawn gyda Castell Howell ac yn dysgu’n gyflym. Dangosodd agwedd gadarnhaol iawn ac roedd yn chwilio am waith yn gyson.

Ar ddiwedd y prawf gwaith roedd Castell Howell yn iawn i gynnig swydd barhaol i Darren.

Meddai Rheolwr Talu a Chario Castell Howell, Eirian Thomas, “Mae Darren yn gweithio’n galed, ac mae’n frwdfrydig ac yn boblogaidd iawn ymhlith ei gydweithwyr a’i gwsmeriaid. Mae Darren yn dda iawn yn adnabod yr hyn y mae angen ei wneud ac mae’n mynd at i wneud hynny. Rydym yn hapus iawn gyda’i gyfraniad at y busnes. Daeth Darren i Castell Howell trwy Gweithffyrdd+. Mae gennym berthynas dda â Gweithffyrdd+ a byddem yn annog busnesau eraill i weithio gyda nhw. Gallant gynnig cefnogaeth wych a helpu busnesau wrth recriwtio.”

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae Gweithffyrdd+ yn derbyn cyllid trwy Gyngor Sir Gâr a chaiff ei staffio yn Sir Gâr gan ei swyddogion.

Cysylltwch â ni yn Gweithfyrdd+ Sir Gâr

Gweithffyrdd+ Caerfyrddin

Llanelli Hwb,
36 Stepney Street,
Llanelli,
SA15 3TR

Ffôn: (01267) 224 211

E-bost: workways@carmarthenshire.gov.uk

Ffoniwch am sgwrs anffurfiol i weld sut gall Gweithffyrdd+ eich helpu chi