Cartref newydd cyffrous i Gweithffyrdd+ yn Hwlffordd

Mae man cymunedol newydd cyffrous wedi agor yng Nghanolfan Siopa Glan yr Afon yn Hwlffordd.

Wedi’i leoli yn hen adeilad Wimpy, mae @No5 Glan yr Afon yn cynnig caffi cymunedol, ‘Llyfrgell Pethau’ a chymorth cyflogaeth – y cyfan mewn un lleoliad yng nghanol y dref.

Mae’n dilyn prosiect adnewyddu chwe mis gan Norman Industries fel rhan o’i raglen gyflogaeth â chymorth, gyda chymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru.

“Bydd y caffi yn adnodd gwych sy’n cynnig sesiynau pwrpasol i ystod eang o grwpiau cymunedol, gan gynnwys pobl â dementia neu anabledd dysgu, gofalwyr a grwpiau dynion,” meddai’r Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Wasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r caffi, o’r enw ‘Caffi Cyfle’, ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae’n gwbl gynhwysol – gofynnwch sut i drefnu lle amser tawel neu am opsiynau bwyd addas.

Dywedodd Karen Davies, Rheolwr y Rhaglen, fod bwydlen y caffi wedi’i chynllunio gan gymuned niwro-amrywiol Sir Benfro.

“Mae’r fwydlen boeth syml wedi’i chynllunio i ddarparu prydau sy’n addas i bobl o bob oed sy’n cael gwared ar y bwyd y mae pobl yn aml yn ei adael ar ochr y plât,” meddai. “Mae’r opsiwn plât bach yn cydnabod bod pobl ag archwaeth bach eisiau gallu prynu prydau o faint priodol gan arbed arian a gwastraff bwyd.”

Bydd y caffi hefyd yn cynnig hyfforddiant a chyflogaeth i bobl sydd â rhwystrau i gyflogaeth gan gynnwys pobl â chyflyrau niwroamrywiaeth.

“Rydym yn gwybod bod gan y sector lletygarwch heriau wrth recriwtio staff ac eto mae cronfa fawr o bobl a allai weithio yn y diwydiant hwn o ystyried yr hyfforddiant a’r gefnogaeth gywir,” meddai Karen.

“Mae pobl sydd â nam a gwahaniaeth yn gwneud gweithwyr rhagorol sydd â lefelau isel o absenoldeb a lefelau uchel o ymrwymiad. Rydym eisoes yn rhedeg caffi yn Aberdaugleddau sy’n cael ei redeg gan bobl ag anabledd dysgu. Rydym eisiau dangos i’r sector sut y gellir cyflawni hyn mewn amgylchedd caffi prysur yng nghanol y dref.”

Mae’r Llyfrgell Pethau yn cynnig cyfle i bobl fenthyg eitemau na allant eu fforddio neu nad ydynt am eu prynu.

Gall pobl fenthyg ystod eang o bethau fel gazebo, peiriant torri porfa, peiriant golchi dan bwysedd, berfa, gemau plant neu wisgoedd ffansi.

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae gan bawb eitemau rydym wedi’u prynu ar gyfer un swydd, sydd wedyn wedi eistedd yn ein cypyrddau yn casglu llwch byth yn cael eu defnyddio eto.

“Nawr mae gennym gyfle i leihau’r defnydd o adnoddau gwerthfawr drwy fenthyca’r eitem yn hytrach na’i phrynu am ffracsiwn o’r gost.

“Mae’r Llyfrgell Pethau yn gyfle gwych i bobl Sir Benfro gyfrannu tuag at gamau gweithredu ar gyfer yr amgylchedd.”

Roedd yr uned yn No.5 Glan yr Afon yn wag am nifer o flynyddoedd a chymerodd fuddsoddiad sylweddol i ddod â hi yn ôl yn fyw. Darparwyd cymorth ariannol gan grant Economi Gylchol i gefnogi adfywio canol trefi gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Rheolwr Canolfan Siopa Glan yr Afon, Nigel Stroper, ei fod yn falch iawn o groesawu @No5 i Ganolfan Siopa Glan yr Afon.

“Mae ymdrechion pawb sy’n ymwneud â’r fenter hon wedi creu cymaint o argraff arnaf, sy’n dod â phwyntiau gwirioneddol o wahaniaeth i’r ganolfan siopa a chanol y dref, mae’r staff mor frwdfrydig, maen nhw’n glod i’r gwaith a wnaed gan Norman Industries.

“Rwy’n hyderus bod hwn yn gam mawr ymlaen yn y gwaith Adfywio sy’n dechrau yn ein tref fach hyfryd.”

Dywedodd y Cynghorydd Sir Lleol Tom Tudor ei fod yn fenter wych. “Mae hwn yn gyfleuster ardderchog ar gyfer canol y dref, ac mae i’w groesawu’n fawr,” meddai. “Dymunwn bob llwyddiant iddo.”

Hefyd wedi’i leoli @No5 mae staff Cyflogadwyedd Sir Benfro. Yn ystod y dydd, defnyddir y gofod i fyny’r grisiau fel man galw heibio fel y gall pobl gyfarfod â’r mentoriaid o ystod eang o brosiectau cyflogaeth sy’n cefnogi cynnydd i waith. Gall y tîm yn Cyflogadwyedd Sir Benfro helpu gyda hyfforddiant, profiad gwaith a chael gwaith cyflogedig. I bobl ag anabledd, gallant hefyd helpu i asesu a rhoi cymorth ar waith i sicrhau bod pobl yn cael llwyddiant yn y gweithle.

 

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe