Dechrau Newydd i Cheryl

Roedd Cheryl Harrison, 33 oed o Aberdaugleddau’n mwynhau ei swydd fel gweithiwr cymorth ar gyfer menter gymdeithasol yn Sir Benfro pan gafodd ei diagnosio ag Anhwylder Niwrolegol Gweithredol. Newidiodd bywyd Cheryl yn ddramatig ac nid oedd modd iddi barhau yn y swydd roedd hi’n ei mwynhau.  Mae gan Cheryl ddiabetes, syndrom straen ôl-drawmatig, arthritis, imiwnedd isel, dyslecsia a symudedd cyfyngedig. Mae angen cadair olwyn a gweithiwr cymorth ar Cheryl i’w helpu gyda’i bywyd pob dydd. Er gwaethaf yr heriau hyn, mae Cheryl yn gadarnhaol o hyd ac yn benderfynol o weithio eto.

Awgrymodd Gyrfa Cymru y dylai Cheryl siarad â thîm Gweithffyrdd+ Sir Benfro. Mae Gweithffyrdd+ yn helpu pobl i gael swyddi, hyfforddiant wedi’i ariannu, profiad gwaith â thâl a chyfleoedd gwirfoddoli. Penododd Gweithffyrdd+ fentor ar gyfer Cheryl, Nirvana Thomas, a fyddai’n gweithio gyda hi ar sail un i un. I ddechrau, ceisiodd Nirvana a Cheryl nodi pa fath o swydd fyddai o ddiddordeb i Cheryl, ac a fyddai’n addas ar gyfer ei hanghenion. Nodwyd y byddai swydd fel technegydd ewinedd yn addas, a chytunodd Cheryl y gallai hyn fod yn gyfle cyffrous iddi. Daeth Nirvana o hyd i gwrs ‘technegydd ewinedd’ 20 wythnos yng Ngholeg Sir Benfro a darparodd Gweithffyrdd+ yr holl arian i dalu amdano.

Byddai mynd i’r coleg yn her i Cheryl, a dechreuodd deimlo’n bryderus a braidd yn betrusgar. Er mwyn helpu Cheryl i oresgyn ei phryder, aeth Nirvana gyda hi ar gyfer ychydig ddiwrnodau cyntaf y cwrs i’w chefnogi a’i helpu gyda’r gwaith papur yr oedd ei angen gan weinyddwyr y coleg. Ymgartrefodd Cheryl ac mae bellach yn mwynhau’r cwrs ac yn gwneud ffrindiau newydd. Ei dyhead yw cwblhau’r cwrs, yna astudio adweitheg gyda’r nod o fod yn hunangyflogedig yn y pen draw.

Meddai Cheryl, “Mae fy mywyd wedi newid ond dwi wir eisiau gwneud yn fawr ohono. Doeddwn i ddim yn siŵr sut ddyfodol fyddai gen i nes i mi gwrdd â Gweithffyrdd+. Mae fy mentor, Nirvana, wedi bod yn wych ac wedi dangos llawer o ddealltwriaeth ac empathi. Mae Gweithffyrdd+ wedi gwneud mwy na digon i fy helpu. O dalu am fy hyfforddiant i fod yno i fy annog i, maen nhw wedi bod yn wych.”

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe