Gweithffyrdd+ yn helpu Lauren adeiladu at lwyddiant

Roedd angen swydd ar Lauren Ellis, rhiant sengl i dri phlentyn ifanc, a chyda’i phlentyn ieuengaf bellach yn yr ysgol, roedd y cyfle yr oedd wedi bod yn aros amdano wedi cyrraedd. Mae gan Lauren brofiad sylweddol o weithio yn y sector gofal ond oherwydd ei chyfrifoldebau gofal plant, roedd angen oriau rheolaidd arni yn ystod y dydd. Roedd Lauren am weithio yn y maes gweinyddol ond oherwydd ei diffyg profiad a chymwysterau yn y sector hwnnw, doedd hi ddim mewn sefyllfa i ymgeisio am swyddi gweinyddol.  Cyfeiriwyd Lauren gan ei Chanolfan Waith leol at Gweithffyrdd+, y gwasanaeth sy’n helpu pobl i wella’u bywydau drwy gyflogaeth a chefnogaeth hyfforddiant wedi’i hariannu’n llawn.

Neilltuodd Gweithffyrdd+ fentor profiadol i Lauren sef Angela, i weithio gyda hi ar sail un i un. Fe wnaethon nhw fwynhau gweithio gyda’i gilydd, a chyn bo hir, roedd Angela wedi gallu trefnu cwrs hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn i Lauren a oedd yn canolbwyntio ar weinyddiaeth. Helpwyd Lauren hefyd gan Angela i fynd i’r afael â thechnegau cyfweliad ac ysgrifennu CV effeithiol. Ariannodd Gweithffyrdd+ Ddyfarniad Lefel 1 BSC mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (Hanfodion ECDL) iddi, a gweithiodd Lauren yn galed a chyda chefnogaeth Angela llwyddodd i basio’r prawf. Mae gan Lauren bellach gymhwyster sy’n berthnasol i swyddi gweinyddol a drefnwyd ac a dalwyd yn llawn amdanynt gan Gweithffyrdd+.

Nesaf, gan ddefnyddio gwasanaeth Y Tu Hwnt i Frics a Morter Cyngor Abertawe, roedd Gweithffyrdd+ wedi gallu cytuno prawf gwaith iddi gyda chwmni o Abertawe sef R&M Williams, contractwr ar ddatblygiad Theatr y Palace. Rhagorodd Lauren yn y cyfnod prawf, a chynigiwyd swydd ran-amser iddi yn y cwmni, sy’n addas ar gyfer galwadau ei chyfrifoldebau gofal plant.

Meddai Lauren, “Fyddwn i ddim yma oni bai am Gweithffyrdd@. Roedd fy mentor wedi ystyried fy niddordebau a’m rhoi ar y llwybr ‘ma rwy’n ei fwynhau’n fawr ac mae’n cynnig cyfleodd i mi ar gyfer datblygu. Rwy’n ddiolchgar iawn am yr help a’r gefnogaeth roddodd Angela i fi a pha mor gyflym y digwyddodd popeth. Roedd y cyfathrebu’n rhagorol gan brofi bod hyn o bwys iddi, a’i bod yn awyddus i fy helpu. Ymatebodd Angela yn effeithlon bob amser, gan ddangos sicrwydd a ffydd ynof, a roddodd yr hyder i fi allu dweud…. Lauren, rwyt ti’n gallu gwneud hyn. Doedd dim byd yn ormod iddi a dyna pam rwyf yma gyda chwmni R&M Williams nawr.”

Meddai Robert Theophile, Rheolwr Prosiect R&M Williams, “Ers ymuno ag R&M Williams yn Theatr y Palace yn Abertawe, mae Lauren Ellis wedi addasu’n gyflym i rôl gweinyddwr safle ac mae hi bellach yn aelod gwerthfawr o’r tîm. Mae hi wedi gallu dysgu sgiliau TG newydd a systemau’r cwmni wrth ddangos brwdfrydedd mawr sydd wedi helpu i wneud y broses yn un hwylus”.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe