Profiad gwaith â thâl yn arwain at swydd amser llawn

Roedd Ryan Thomas, a oedd yn 33 oed ac yn byw yn Sir Gâr, yn ysu am gael dod o hyd i swydd. Roedd Ryan wedi bod yn ddi-waith ers blynyddoedd a doedd ganddo ddim cymwysterau na phrofiad gwaith. Derbyniodd gefnogaeth cyflogaeth gan nifer o asiantaethau, ond roedd Ryan yn teimlo’i fod yn cael ei wthio i gyfeiriad nad oedd am fynd iddo. Yr hyn yr oedd wir ei eisiau oedd profiad gwaith. Rhoddodd Canolfan Waith Ryan e’ mewn cysylltiad â Gweithffyrdd+, y gwasanaeth sy’n helpu pobl ddi-waith gyda hyfforddiant sydd wedi’i ariannu, profiad gwaith, ac yn helpu pobl i gael y swyddi maent wirioneddol eu heisiau.

Darparodd Gweithffyrdd+ fentoriaid, Rhiannon a Lee, i Ryan, i weithio gydag e’n bersonol, heb bwysau. Helpodd Rhiannon a Lee Ryan i fagu hyder a gwneud iddo ddechrau meddwl am y math o swydd a fyddai’n addas iddo. Daeth cyfle i wirfoddoli yn CETMA. Mae CETMA yn sefydliad nid er elw yng Nghaerfyrddin ac mae’n helpu pobl gyda gwirfoddoli.

Ar ôl cyfnod o amser yn gwirfoddoli, roedd Gweithffyrdd+ wedi gallu trefnu i Ryan symud i swydd â thâl gyda CETMA drwy gynllun ‘Cyfle Gwaith â Thâl’ Gweithffyrdd+. Mae ‘Cyfle Gwaith â Thâl’ yn wasanaeth a ariennir sy’n galluogi cyflogwyr i gyflogi cyfranogwr Gweithffyrdd+ a thalu cyflog iddo a ariennir drwy Gweithffyrdd+. Mae hwn yn galluogi’r cyflogwr a’r gweithiwr i weithio gyda’i gilydd am hyd at 12 wythnos heb fod y cyflogwr yn ariannu’r cyflog.

Gan weithio drwy gyfnod clo COVID-19, parhaodd Ryan i weithio gartref. Ar ddiwedd y ‘Cyfle Gwaith â Thâl’, roedd Ryan wrth ei fodd pan gynigiodd CETMA swydd amser llawn iddo fel ‘Hwylusydd Safonau’, y mae’n dal i’w mwynhau’n fawr 18 mis yn ddiweddarach.

Meddai Ryan, “Ar ôl bod yn ddi-waith am gyfnod eithaf hir, blynyddoedd a dweud y gwir, cefais fy annog gan y Ganolfan Waith i gysylltu â Gweithffyrdd+ am gymorth. Roeddwn i’n amheus ar ôl rhoi cynnig ar gynlluniau tebyg na chafwyd canlyniadau cynhyrchiol iawn ohonynt. Er fy mod am gael unrhyw gefnogaeth bosib, yr hyn yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo’n bennaf oedd profiad gwaith ymarferol. Roedd dod o hyd i swydd ar ddiwedd y cyfnod yn bosibilrwydd i’w groesawu, ond nid yn un yr oeddwn i wir yn disgwyl y byddai’n digwydd. Cyn y cyfarfod cyntaf gyda Lee, roeddwn i’n amheus. Ar ôl rhoi cynnig ar gynlluniau cefnogi gwaith yn y gorffennol, roeddwn i’n disgwyl yr un peth gan Gweithffyrdd+ sef ychydig iawn o ystyriaeth o’m mewnbwn, ceisio fy arwain ar hyd llwybrau o’u dewis nhw yn hytrach na rhai fy hun. Dwi erioed wedi bod mor hapus i fod yn anghywir. Doedd Gweithffyrdd+ ddim byd tebyg i hynny, a chefais fewnbwn ymarferol, cefnogaeth ac awgrymiadau defnyddiol a dangoswyd amynedd tuag ata i hefyd.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, dwi wedi bod mewn swydd nad yw’n gwneud i mi anobeithio pan fydda’ i’n deffro yn y bore, a dwi’n ystyried hynny’n fuddugoliaeth annisgwyl!

Meddai Keith Evans-Hurley, Dirprwy Reolwr-Gyfarwyddwr CETMA, “Roedd yn bleser gweithio gyda Gweithffyrdd+ i helpu Ryan gyda’i ddatblygiad o fod yn un oedd yn chwilio am waith i fod yn weithiwr. Roedd yn wych ein bod ni fel elusen yn gallu cael mynediad at y ‘Cyfle Gwaith â Thâl’ ar gyfer Ryan. Yna cawsom amser i wneud cais am arian i roi swydd barhaol i Ryan. Mae Ryan yn gweithio’n galed iawn ac mae’n angerddol am ei rôl yn y sefydliad. Byddem yn hapus i gefnogi unrhyw un a anfonir atom yn y dyfodol gan Gweithffyrdd+ sydd am wella’i sgiliau neu fagu’i hyder gyda gwaith gwirfoddol ar un o’n prosiectau”.

Meddai Ryan “A dweud y gwir, dwi ddim yn credu y gallai unrhyw beth wella’r gefnogaeth a gefais gan Gweithffyrdd+. Roedd Lee a Rhiannon yn garedig, yn amyneddgar ac yn graff yn ystod yr holl broses, ac yn cynnig arweiniad a oedd yn wir yn teimlo’i fod wedi’i ddarparu ar gyfer fy sgiliau a’r hyn roeddwn yn gobeithio’i gyflawni fel gobeithion cyflogaeth ar ddiwedd y cyfan”.

Os ydych am gael cefnogaeth i ddod o hyd i’r swydd gywir i chi neu os ydych yn gyflogwr sydd am wybod rhagor am gynllun ‘Cyfle Gwaith â Thâl’ Gweithffyrdd+, e-bostiwch eich swyddfa Gweithffyrdd www.workways.wales/cy/

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

 

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe