Torri’r cylch

20 o flynyddoedd yn ôl gofynnwyd i Arweinydd Tîm Gweithffyrdd+, Jake Williams ddarparu cefnogaeth i ddyn ifanc a oedd trydedd genhedlaeth y teulu i fod yn ddi-waith. Nid oedd erioed wedi gweithio ac nid oedd yn ymwybodol o unrhyw un yn ei deulu a oedd erioed wedi cael swydd. Dywedodd fod ei gariad yn feichiog ac oherwydd y budd-daliadau, nid oedd pwynt iddo weithio. Ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach cyfeiriwyd yr un dyn ifanc at Jake unwaith eto. Y tro hwn roedd Jake yn gallu cynnig profiad gwaith â thâl a hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn. Llwyddodd Jake i’w berswadio i roi cynnig arno. Ymgymerodd y dyn ifanc â chwrs hyfforddiant gweithredwr wagen fforch godi a chafodd ei osod mewn cwmni ar gyfer profiad gwaith. Gyda thrwydded wagen fforch godi a phrofiad gwaith ar ei CV, roedd Jake yn gallu ei helpu i ymgeisio am swyddi. Ar ôl chwilio am swydd am gyfnod byr, llwyddodd i gael ei swydd gyntaf.

Flwyddyn yn ddiweddarach, derbyniodd Jake alwad ffôn gan dad y dyn ifanc. Roedd swydd wag ar gael yn yr un cwmni a gofynnodd a oedd yn gymwys ar gyfer yr un gefnogaeth. Darparwyd cefnogaeth yn briodol a chyflogwyd ei dad yn yr un cwmni, sef ei swydd gyntaf erioed.

Yn ddiweddar roedd Jake wedi digwydd cwrdd â’r dyn, sydd bellach yn ei 40au. Dywedodd fod dau o’i blant yn gweithio llawn amser ac roedd ei ferch yn y brifysgol. Roedd wedi parhau i fod mewn cyflogaeth amser llawn ers i Jake roi’r gefnogaeth iddo. Nid oedd yn gallu mynegi ei ddiolch i Jake a’r tîm cefnogi cyflogaeth ddigon.

Meddai Jake, “Rydym yn gweld ystadegau o’r hyn rydym wedi’i wneud ond maent yn adrodd un rhan o’r stori yn unig. Pan rydych yn gweld y gwahaniaeth enfawr mae gwasanaethau fel Gweithffyrdd+ yn ei wneud i fywydau pobl rydych yn dechrau deall yr hyn rydym yn ei wneud. Rydym wedi helpu 3 chenhedlaeth o bobl mewn un teulu i gael gwaith. Mae’n rhoi bywyd llawer gwell iddyn nhw ac yn arbed arian ar fudd-daliadau. Mae’n hyfryd i feddwl ein bod ni wedi helpu person i dorri’r cylch diweithdra yn ei deulu”.

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

I gael gwybodaeth am hyfforddiant a ariennir a phrofiad gwaith â thâl, ewch i www.workways.wales/cy/

 

 

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe