Datganiad Preifatrwydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Gweithffyrdd +
Hysbysiad Preifatrwydd

1. Drwy ddarparu’ch gwybodaeth bersonol i ni rydych yn cydnabod drwy hyn mai Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw’r Rheolwr Data ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon (at ddiben Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) a Deddf Diogelu Data 2018 (DPA)).

2. Mae Gweithffyrdd+ yn brosiect a ariennir gan yr UE. Arweinir y prosiect gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot mewn partneriaeth â Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion.

3. Bydd y data personol rydym yn ei gasglu gennych drwy’r ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio gan y cyngor (yn unol â’i rwymedigaeth i gyflawni ei swyddogaethau statudol a busnes amrywiol) at y dibenion canlynol:

• Mae’r prosesu’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda chi’ch hun neu er mwyn cymryd camau, ar eich cais, cyn ymrwymo i gontract o’r fath.
• Mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn i Gweithffyrdd+ gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’n destun iddi (Erthygl 6(c) y GDPR).
• Mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd gan y cyngor neu fel rhan o arfer awdurdod swyddogol sydd gan y cyngor (Erthygl 6(c) y GDPR).

4. Fel Rheolwr y Data, mae’n ofynnol i’r cyngor, dan GDPR, roi gwybod i chi am ba un o “Amodau Prosesu Data” Erthygl 6 y GDPR y mae’n dibynnu arno i brosesu’ch data personol yn gyfreithlon. Yn hyn o beth, sylwer mewn perthynas â’r data a ddarperir gennych chi ar y ffurflen hon ein bod yn dibynnu ar y ddau amod canlynol o Erthygl 6:
i. “Mae prosesu’r data’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae’r rheolwr yn destun iddi”. (Erthygl 6(1)(c) GDPR y DU).
ii.”Mae’r prosesu data’n angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg a wneir er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol a ymddiriedir i’r rheolwr.” (Erthygl 6(1)(e) GDPR y DU).

5. Gallwn rannu eich data personol yn ddiogel â’r trydydd partïon canlynol (h.y. pobl/cyrff/endidau y tu allan i’r cyngor) yn unol â’r trefniadau rhannu data sydd gennym ar waith gyda’r trydydd partïon hynny:
Llywodraeth Cymru
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)
Gwerthuswyr trydydd parti.

6. Bydd yr wybodaeth bersonol a gesglir oddi wrthych yn cael ei chadw gan y cyngor tan Ragfyr 2027.

7. Sylwer bod gofyn i ni gasglu data personol penodol dan ofynion statudol ac mewn achosion o’r fath gall eich methiant i roi’r wybodaeth honno i ni arwain at anallu’r cyngor i ddarparu gwasanaeth i chi a/neu gallech wynebu achos cyfreithiol

8. Fe’ch hysbyswn fod gennych yr hawl, o dan Erthygl 21 GDPR y DU, i wrthwynebu i’r awdurdod ar unrhyw adeg am y ffaith ein bod yn prosesu’ch data personol at ddibenion cynnal tasg gyhoeddus neu arfer ein hawdurdod swyddogol.

9. Ni fydd y cyngor yn trosglwyddo unrhyw ran o’ch data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu unrhyw wlad arall â phenderfyniad digonolrwydd. Bydd holl waith prosesu’ch data gennym ni yn cael ei wneud yn Ardal Economaidd Ewropeaidd y Deyrnas Unedig neu unrhyw wlad arall â phenderfyniad digonolrwydd.

10. Ni fydd y cyngor yn defnyddio’ch data personol at ddibenion gwneud penderfyniadau awtomataidd.

11. Sylwer, o dan GDPR y DU, y rhoddir yr hawliau canlynol i unigolion mewn perthynas â’u data personol:
i. Yr hawl i gael mynediad at eu data personol a gedwir gan reolwr data.
ii.Yr hawl i gael rheolwr data i gywiro data anghywir.
iii.Yr hawl i ddileu eu data (mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig).
iv.Yr hawl i gyfyngu ar brosesu eu data gan reolwr data (mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig).
v.Yr hawl i wrthwynebu i’w data gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol.
vi.Yr hawl i gludadwyedd data (h.y. trosglwyddo data’n electronig i reolwr data arall).
Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr holl hawliau uchod ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth: www.ico.org.uk.

12.Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch ein defnydd o’ch data personol, os ydych am gael mynediad ato neu os hoffech gyflwyno cwyn am brosesu’ch data personol, ysgrifennwch at Swyddog Diogelu Data’r cyngor yng Nghyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ.

13. Sylwer os ydych yn cyflwyno cais neu gŵyn i Swyddog Diogelu Data’r ysgol (gweler 11 uchod) ac rydych yn anfodlon ar ymateb y cyngor, mae hawl gennych i gwyno’n uniongyrchol i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd a rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar wefan y Comisiynydd yn – www.ico.org.uk.